Krijg een GRATIS IMPRESSIE in een van onze Shopify-thema's. Vraag nu aan

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten van Someone you know B.V. en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen u en Someone you know B.V. Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Statutaire naam: Someone you know B.V.

KVK: 86560794

Vestigingsadres: Wilhelminaplein 25

5611 HG Eindhoven

Nederland

Kantooradres: Wilhelminaplein 25

5611 HG Eindhoven

Nederland

Website: www.someoneyouknow.online

Telefoon: +31 85 303 5399

E-mail: info@someonyouknow.online


1. Definities

 1. De begrippen en definities die in de Overeenkomst met een hoofdletter zijn geschreven hebben de betekenis die daaraan hieronder is gegeven.
 1. Aanbod: enig aanbod (ongeacht de vorm) van Someone you know in het kader van leveren van diensten, waaronder onder meer begrepen een aanbod in de vorm van een offerte of een algemeen aanbod dat online wordt gedaan en aldaar kan worden aanvaard.
 2. Account: een combinatie van een inlognaam en wachtwoord voor het persoonlijke account van Gebruiker dan wel diens Eindgebruiker waarmee hij of zij toegang krijgt tot de App / het Thema.
 3. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Someone you know een Overeenkomst heeft gesloten.
 4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 5. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die door de Gebruiker geautoriseerd is de App / het Thema te gebruiken.
 6. Someone you know: de onderneming Someone you know B.V., gevestigd aan Wilhelminaplein 25 (5611 HG) te Eindhoven en ingeschreven van de Kamer van Koophandel onder nummer 71310991.
 7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 8. Kantooruren: de uren op een Werkdag tussen 09:00 tot 17:00 uur (Nederlandse tijd).
 9. Licentie: een beperkt gebruiksrecht voor de Gebruiker voor het gebruik van de App / het Thema.
 10. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt na aanvaarding van een Aanbod door de Gebruiker, waar de onderhavige Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel van uitmaken en op basis waarvan Someone you know diensten zal verlenen aan de Gebruiker.
 11. Partij: een partij bij de Overeenkomst.
 12. App / Thema: de App / het Thema / Plugin te downloaden en/of installeren c.q. integreren voor een toepassing van software van een derde partij.
 13. Schriftelijk: op papier alsmede in elektronische vorm (bijvoorbeeld via de App / het Thema) mits de identiteit van de afzender en integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
 14. Vertrouwelijke Informatie: alle niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld of die als vertrouwelijk is gemarkeerd.
 15. Werkdag: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de volgens de Nederlandse Algemene termijnenwet erkende feestdagen en de dagen waarvan Someone you know vooraf, al dan niet via haar website of e-mail, heeft aangegeven gesloten te zijn.
 1. Toepasselijkheid en rangorde
  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Someone you know en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten.
  2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dergelijke voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze middels ondertekening door Someone you know zijn aanvaard.
  3. In geval van onderlinge strijdigheid tussen de toepasselijke documenten, bepalingen en definities opgenomen in de verschillende onderdelen van de Overeenkomst, geldt de volgende rangorde, waarbij het eerder genoemde document voorrang heeft op het later genoemde document:
   1. Aanbod
   2. eventuele bijlagen bij de Overeenkomst
   3. de Algemene Voorwaarden
   4. eventuele door Someone you know ondertekende inkoop- of andere voorwaarden van de Gebruiker.
 2. Totstandkoming Overeenkomst
  1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een Aanbod door de Gebruiker.
  2. Een Overeenkomst komt tevens tot stand door het aanmaken van een Account op de App / het Thema van Someone you know.
  3. Someone you know is alleen gebonden aan een door de Gebruiker gedane, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkende aanvaarding van een Aanbod, indien Someone you know de afwijkende aanvaarding Schriftelijk uitdrukkelijk accepteert. Het voorgaande doet geen afbreuk aan wat in Artikel 2.2 is bepaald.
  4. Alle prijzen in ieder Aanbod zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Indien een prijs in een Aanbod is gebaseerd op door de Gebruiker verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Someone you know het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
  5. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 en 6:227c van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 3. Uitvoering van de Overeenkomst
  1. Na totstandkoming van de Overeenkomst, zal Someone you know zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst en zal daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Door Someone you know gecommuniceerde of tussen Partijen overeengekomen (oplever)termijnen zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijnen.
  2. De Gebruiker zal aan Someone you know alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In ieder geval zal de Gebruiker aan Someone you know alle informatie verstrekken waarvan Someone you know aangeeft dat deze noodzakelijk is, of waarvan de Gebruiker redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst. Someone you know heeft het recht, maar niet de plicht om deze informatie op juistheid en volledigheid te controleren.
  3. Indien de Gebruiker niet de hiervoor beschreven medewerking verleent, dan wel indien blijkt dat de door de Gebruiker verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, heeft Someone you know het recht om de Overeenkomst op te schorten totdat de Gebruiker alsnog de gevraagde medewerking heeft verleend of de benodigde informatie heeft verstrekt. Eventuele door de Gebruiker periodieke vergoedingen blijven gedurende deze periode onverminderd verschuldigd.
  4. Someone you know heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van de Gebruiker als Partijen dat zijn overeengekomen.
 4. Toegang en gebruik van de App / het Thema
  1. Om toegang tot de App / het Thema te verkrijgen heeft Gebruiker een Licentie nodig. Een Licentie geeft de Gebruiker het niet-exclusieve recht om de App / het Thema als online-dienst (Software-as-a-Service) te gebruiken voor de duur van de Licentie en uitsluitend voor het onder de Overeenkomst beoogde gebruik.
  2. De Licentie mag uitsluitend gebruikt worden voor eigen doeleinden binnen de eigen organisatie van de Gebruiker. Licenties mogen niet en kunnen vanuit goederenrechtelijk perspectief niet worden overgedragen aan derden, behoudens Schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Someone you know.
  3. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen geldt het volgende:
   1. een Licentie vangt aan op de dag dat Someone you know toegang tot de App / het Thema verstrekt aan Gebruiker (bijv. middels het verstrekken van inloggegevens voor een Account en/of de mededeling dat Gebruiker zelf een Account kan gaan aanmaken);
   2. een Licentie heeft een looptijd van 1 maand, tenzij er een ander aanbod is gedaan;
   3. na afloop van de overeengekomen looptijd van de Licentie wordt de Licentie automatisch en stilzwijgend verlengd met telkens eenzelfde periodes;
   4. een Licentie kan tegen het einde van de dan lopende periode door beide Partijen worden opgezegd zonder een opzegtermijn.
  4. De Overeenkomst alsmede daaronder verstrekte Licenties kunnen door de Gebruiker niet tussentijds worden opgezegd, behoudens Schriftelijke instemming van Someone you know. Artikel 7:408 lid 1 BW is niet van toepassing op de Overeenkomst.
  5. Na einde van de Licentie zal Someone you know de toegang tot de App / het Thema beëindigen en gerechtigd zijn alle aan Gebruiker gerelateerde data die binnen de App / het Thema aanwezig is, te verwijderen, behoudens andersluidende afspraken.
  6. Om een Licentie aan te schaffen heeft Gebruiker een Account nodig. Gebruiker maakt zelf deze Account aan.
  7. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de installatie van de App / het Thema.
  8. Een Account is strikt persoonlijk en mag niet worden gedeeld met derden. Logingegevens dienen te allen tijde geheim gehouden te worden. De Gebruiker is verplicht voor ieder Account een voldoende sterk wachtwoord te hanteren, en een eventueel door Someone you know aangeleverd standaardwachtwoord onverwijld te wijzigen.
  9. Someone you know is niet verantwoordelijk voor misbruik van Accounts en mag ervan uitgaan dat de persoon die inlogt op een Account ook daadwerkelijk een namens de Gebruiker geautoriseerde Eindgebruiker betreft. Someone you know mag erop vertrouwen dat alle handelingen die vanuit een Account worden verricht, worden uitgevoerd onder leiding, toezicht en met goedkeuring van de Gebruiker.
  10. De Gebruiker is, tenzij anders overeengekomen, zelf verantwoordelijk voor het eindgebruikersbeheer, het toekennen of intrekken van rechten en het aanmaken of verwijderen van Accounts – een en ander voor zover deze mogelijkheden inbegrepen zijn onder de Overeenkomst.
  11. Als logingegevens van een Account (vermoedelijk) zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal de Gebruiker direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig, wenselijk en mogelijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het bijbehorende wachtwoord. In ieder geval zal de Gebruiker hiervan direct melding maken bij Someone you know, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account.
 5. Gebruiksregels
  1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de onder de Overeenkomst geleverde diensten, in het bijzonder de App / het Thema, te gebruiken of in te zetten in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving of de Overeenkomst.
  2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om via de App / het Thema materialen aan te bieden of te verspreiden die onrechtmatig van aard zijn, inbreuk maken op rechten van derden zoals Intellectuele Eigendomsrechten, dan wel lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden.
  3. De Gebruiker onthoudt zich ervan andere klanten van Someone you know, waaronder andere gebruikers van de App / het Thema, of andere internetgebruikers in het algemeen te hinderen, of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van (de toeleveranciers van) Someone you know. Indien handelingen van de Gebruiker naar het oordeel van Someone you know hinder, schade of een ander gevaar opleveren voor het functioneren van de systemen of netwerken van Someone you know, in het bijzonder als gevolg van het overmatig verzenden van gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans of vergelijkbare software, is Someone you know gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
  4. Indien een derde Someone you know erop wijst dat, via de systemen die onderdeel uitmaken van de geleverde diensten, door of namens de Gebruiker materialen of andere informatie wordt opgeslagen of verspreid waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, dan zal Someone you know de Gebruiker op de hoogte stellen van desbetreffende melding. De Gebruiker dient vervolgens zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur, een gemotiveerde Schriftelijke reactie te geven strekkende tot weerlegging van de melding of klacht, waarna Someone you know zelfstandig zal besluiten welke maatregelen er genomen worden. Maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het permanent verwijderen van, of toegang beperken tot de materialen of informatie waar de klacht betrekking op heeft. In gevallen die naar het oordeel van Someone you know spoedeisend zijn kan Someone you know direct ingrijpen zonder de Gebruiker voorafgaand op de hoogte te hoeven stellen. Echter zal Someone you know zich dan alsnog inspannen de Gebruiker zo spoedig mogelijk achteraf in te lichten over de getroffen maatregelen en de aanleiding daartoe.
  5. Het is Gebruiker ten strengste verboden reversed enigeering toe te passen op de App / het Thema.
 6. Adviezen
  1. De App kan adviezen geven of rapportages weergeven over de dienstverlening van Gebruiker. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Someone you know de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
  2. Gebruiker is op eerste verzoek van Someone you know verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Someone you know wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Gebruiker niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Someone you know gedaan voorstel, is Gebruiker te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
  3. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Someone you know kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Gebruiker en diens medewerkers. Gebruiker staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 
  4. Gebruiker zal Someone you know schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Gebruiker aandacht wenst.
 7. Onderhoud
  1. Someone you know behoudt zich het recht voor de App / het Thema tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud. Someone you know zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Kantooruren te laten plaatsvinden en de Gebruiker tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. In het geval dat Someone you know van mening is dat een buitengebruikstelling van de App / het Thema – al dan niet tijdens Kantooruren – noodzakelijk is voor de veilige werking ervan, dan is zij gerechtigd de App / het Thema per direct buiten gebruik te stellen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker zodat Someone you know zo spoedig mogelijk passende maatregelen kan en zal treffen. Someone you know zal wegens buitengebruikstelling als bedoeld in dit lid, nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Gebruiker gehouden zijn.
  2. Someone you know heeft het recht de App / het Thema van tijd tot tijd aan te passen onder meer om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen, of om aspecten van een App niet langer aan te bieden. Als voorgaande leidt tot een aanzienlijke vermindering in de functionaliteit, zal Someone you know de Gebruiker daarvan voor doorvoering van de wijziging Schriftelijk of via de App / het Thema op de hoogte stellen. Omdat de App / het Thema aan meerdere Gebruikers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor de Gebruiker van een bepaalde aanpassing af te zien. Indien een wijziging leidt tot verlies van een voor de Gebruiker essentiële functionaliteit, dan verkrijgt de Gebruiker het recht om de Overeenkomst Schriftelijk op te zeggen tegen het moment waarop de wijziging in werking treedt op voorwaarde dat de Gebruiker Someone you know vooraf Schriftelijk op de hoogte heeft gesteld voornemens te zijn gebruik te willen maken van dit opzegrecht.
 8. Beschikbaarheid van de App / het Thema
  1. Someone you know zal zich inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid (7 dagen per week, 24 uur per dag) van de App / het Thema te realiseren.
  2. Someone you know zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de App / het Thema, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de Gebruiker te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 9. Ondersteuning
  1. Uitsluitend indien overeengekomen, zal Someone you know gehouden zijn de Gebruiker en diens Eindgebruikers middels een helpdesk op afstand te voorzien van ondersteuning in het kader van het gebruik van de App / het Thema. Enige vorm van ondersteuning wordt verleend middels de daarvoor door Someone you know ingezette communicatiemiddelen welke van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Someone you know zal zich inspannen om eventuele verzoeken adequaat en binnen een redelijke termijn te behandelen.
  2. Someone you know kan redelijke beperkingen stellen aan het gebruik van de aangeboden vormen van ondersteuning. Daarnaast staat het Someone you know vrij om op elk moment de beschikbaarheid en reactietijden van de helpdesk nader vast te stellen en/of te wijzigen.
 10. Vergoeding
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door Someone you know genoemde prijzen in euro en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Someone you know is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven:
 1. eenmaal per jaar te indexeren conform de meest toepasselijke dienstenprijsindex (DPI) van het CBS, mits Someone you know de Gebruiker ten minste een (1) maand voor inwerkingtreding van de tarievenwijziging daarvan Schriftelijk op de hoogte stelt;
 2. tussentijds te wijzigen als de tarieven van haar toeleveranciers van bijvoorbeeld stroom, datacenter, software en (public) cloud-oplossingen daar redelijkerwijs aanleiding toe geven, mits Someone you know de Gebruiker ten minste een (1) maand voor inwerkingtreding van de tarievenwijziging daarvan Schriftelijk op de hoogte stelt;
 3. tussentijds, waaronder op ieder verlengmoment van een Licentie te wijzigen, ongeacht de reden daartoe, mits Someone you know de Gebruiker ten minste twee (2) maanden voor inwerkingtreding van de tarievenwijziging daarvan Schriftelijk op de hoogte stelt.
  1. De Gebruiker verkrijgt bij een tarievenwijziging welke gegrond is op artikel 10.2 sub c het recht om de Licentie (en daarmee de Overeenkomst) Schriftelijk op te zeggen. De Gebruiker dient hierbij een opzegtermijn van minimaal een (1) maand in acht te nemen, waarna de Licentie zal eindigen op het moment van inwerkingtreding van de tarievenwijziging.
 1. Facturatie en betaling
  1. De vergoeding voor Licenties (voor zover toepasselijk) wordt omstreeks en voorafgaand aan de ingangsdatum van de Licentie in rekening gebracht, alsmede voorafgaand aan ieder moment waarop de Licentie wordt verlengd.
  2. Someone you know zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen aan de Gebruiker en heeft daarbij het recht om elektronisch te factureren, tenzij anders is afgesproken.
  3. Als de Gebruiker bezwaar maakt tegen de hoogte van een factuur, schort dit diens betalingsverplichting niet op, maar zullen Partijen in overleg treden om tot een minnelijke oplossing te komen.
  4. Gebruiker is bij gebreke van betaling vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
  5. Someone you know is gerechtigd om de Overeenkomst op te schorten als (i) de Gebruiker een factuur niet binnen de vervaltermijn betaalt. Tijdens opschorting heeft Gebruiker geen toegang meer tot de App / het Thema. Indien gebruiker de so
  6. De Gebruiker is niet gerechtigd om enige op de Gebruiker rustende betalingsverplichting op te schorten, te verrekenen of af te trekken op enige vordering op Someone you know uit welken hoofde dan ook.
 2. Intellectuele Eigendomsrechten
  1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de geleverde diensten, waaronder de App / het Thema, documentatie en andere materialen berusten uitsluitend bij Someone you know of diens licentiegevers. De Gebruiker verkrijgt uitsluitend een beperkt, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de overeengekomen bepaalde duur onder toepassing van de bevoegdheden en overige beperkingen die in de Overeenkomst zijn opgenomen.
  2. Alle gegevens die Gebruiker tijdens diens gebruik van de App / het Thema aan de App / het Thema toevoegt, of laat toevoegen door Someone you know, blijven eigendom van de Gebruiker of diens licentiegevers. Someone you know zal hier geen eigendomsaanspraken op doen gelden. Ten aanzien van deze gegevens verstrekt de Gebruiker aan Someone you know een beperkt gebruiksrecht om de betreffende gegevens te gebruiken voor zover redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst alsmede een gebruiksrecht voor onbepaalde duur voor het gebruik van de gegevens voor de verbetering van de door Someone you know geleverde, of in de toekomst te leveren, diensten.
 3. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van Someone you know wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, uit hoofde van onrechtmatige daad en/of uit enige andere hoofde, is per gebeurtenis (waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis) beperkt tot hetgeen de Gebruiker verschuldigd is over een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis (exclusief btw). In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Someone you know voor schade, uit welke hoofde dan ook, op kalenderjaarbasis meer bedragen dan de bedongen vaste vergoeding voor het betreffende kalenderjaar.
  2. De beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in voorgaand lid geldt nadrukkelijk ook voor de door Someone you know in de Overeenkomst of anderszins verstrekte garanties.
  3. Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Someone you know.
  4. De aansprakelijkheid van Someone you know wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Gebruiker Someone you know onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Someone you know ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Someone you know in staat is adequaat te reageren. Iedere vordering tot schadevergoeding door Gebruiker vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering
  5. De inhoud van het advies van Someone you know of App is niet bindend en slechts adviserend van aard. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Someone you know opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Gebruiker. Gebruiker is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Someone you know. Someone you know is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 4. Vrijwaring en juistheid van informatie
  1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Someone you know verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Someone you know zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
  2. Gebruiker vrijwaart Someone you know van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
  3. Gebruiker vrijwaart Someone you know voor alle aanspraken van Gebruiker en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Gebruiker, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Gebruiker vrijwaart Someone you know voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Gebruiker, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Gebruiker verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Gebruiker jegens derde(n).
  5. Indien Gebruiker elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Someone you know verstrekt, garandeert Gebruiker dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 5. Overmacht
  1. Geen van de Partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van Partijen ligt (overmacht) en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan:
 1. storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Someone you know beschikbaar is, en waar de levering van de diensten (zoals de App / het Thema) van afhankelijk is, maar waarover Someone you know geen feitelijke macht kan uitoefenen of nakoming ervan kan vorderen;
 2. storingen die zijn veroorzaakt door kwaadaardige software, netwerkaanvallen zoals (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen;
 3. tekortkomingen van toeleveranciers van Someone you know, die Someone you know niet kon voorzien en waar Someone you know diens toeleverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht;
 4. binnenlandse onlusten, mobilisatie, pandemieën, oorlog, terreur, stakingen, brand en overstromingen;
 5. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, of ander materiaal waarvan de Gebruiker het gebruik heeft voorgeschreven; en
 6. langdurige onbeschikbaarheid van werknemers van Someone you know of door haar ingeschakelde derden als gevolg van ziekte.
  1. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat dit tot enige verplichting tot schadevergoeding of ongedaanmaking leidt.
 1. Promotie
  1. Het is Someone you know toegestaan om, gedurende de looptijd en na afloop van de Overeenkomst, voor promotionele doeleinden in de door Someone you know gebruikte materialen en kanalen (zoals haar website) de klantcase aangaande de door Someone you know aan Gebruiker geleverde diensten te beschrijven, waarbij ter illustratie gebruik gemaakt mag worden van de handelsnaam, beeld- en woordmerk van de Gebruiker. Indien de Gebruiker bezwaar heeft tegen de wijze waarop Someone you know gebruik heeft gemaakt van voornoemd recht, kan de Gebruiker dit Schriftelijk kenbaar maken aan Someone you know. Someone you know zal het bezwaar in alle redelijkheid in overweging nemen en waar wenselijk tot aanpassing overgaan.
 2. Wijziging van de Overeenkomst
  1. Indien de Gebruiker een wijziging van de Overeenkomst wenst, kan de Gebruiker daartoe een aanvraag bij Someone you know indienen. Dergelijke wijzigingen zijn uitsluitend van toepassing indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Someone you know zijn aanvaard.
  2. Someone you know behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. Dergelijke wijzigingen gelden ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na Schriftelijke bekendmaking van de wijziging aan de Gebruiker. Indien de wijziging de positie van Gebruiker aanzienlijk negatief beïnvloedt, verkrijgt Gebruiker het recht om de Overeenkomst Schriftelijk op te zeggen, op voorwaarde dat de mededeling daartoe door Someone you know is ontvangen uiterlijk veertien (14) dagen vóór de datum waarop de wijziging ingaat. Het voorgaande opzegrecht ontstaat niet in geval van wijzigingen als bedoeld in Artikel 16.3.
  3. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van de Gebruiker, kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang worden doorgevoerd en behoeven geen kennisgeving aan de Gebruiker.
 3. Duur en einde van de Overeenkomst
  1. Voor zover de Overeenkomst niet anders bepaalt geldt het volgende:
   1. de looptijd van de Licentie(s) is vastgelegd in de Overeenkomst;
   2. de Overeenkomst kan door Gebruiker niet tussentijds worden opgezegd, tenzij de Overeenkomst expliciet daarin voorziet;
   3. artikel 7:408 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de Overeenkomst;
   4. opzegging door de Gebruiker resulteert nimmer in verval van verplichting tot betaling van reeds verschuldigde (Licentie)vergoedingen, noch tot een verplichting tot terugbetaling van reeds betaalde (Licentie)vergoedingen;
   5. indien de Gebruiker geen vergoeding aan Someone you know is verschuldigd onder de Overeenkomst, dan is Someone you know gerechtigd de Overeenkomst op ieder moment en met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat daarvoor enige voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker voor is vereist.
  2. Someone you know mag de Overeenkomst op elk moment opschorten, ontbinden of opzeggen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien (i) de Gebruiker failliet is verklaard of zelf diens faillissement heeft aangevraagd, (ii) aan de Gebruiker surseance van betaling is verleend, (iii) de onderneming van de Gebruiker is of wordt ontbonden of geliquideerd, (iv) er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van de Gebruiker.
  3. Indien Partijen op het moment van ontbinding van de Overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering daarvan hebben verricht respectievelijk ontvangen, dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Artikel 6:271 e.v. van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de Overeenkomst.
 4. Klachten
  1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de service van Someone you know of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@Someone you know.nl met als onderwerp “Klacht”.
  2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Someone you know de klacht in behandeling kunnen nemen.
  3. Someone you know zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 5. Slotbepalingen
  1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
  2. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel samenhangen met de Overeenkomst, zullen bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in het arrondissement waar Someone you know gevestigd is, tenzij door de regels van dwingend recht anders wordt voorgeschreven.
  3. Someone you know heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een tot de groep behorende vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek over te dragen, dan wel aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteit(en) van Someone you know overneemt, zonder dat daarvoor enige nadere toestemming of medewerking van de Gebruiker vereist voor zal zijn.
  4. De door Someone you know ontvangen of opgeslagen versie van communicatie, metingen, of overige informatie wordt geacht juist te zijn, behoudens tegenbewijs te leveren door de Gebruiker.
  5. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen uit de Overeenkomst onverminderd van kracht. Someone you know zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de Overeenkomst, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.